Projekt realizowany był przez Fundację Widzialni w partnerstwie z Fundacją Imago i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w okresie od 1.02.2012 do 29.06.2014 roku.

Link do strony projektu: E-learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL, Pirotytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całkowity koszt projektu: 1 455, 949,00 PLN w tym wnioskowane dofinansowanie: 1 455, 949,00

W ramach projektu przewidziane zostały następujące etapy tworzenia modelu platformy e-learningowej:

1. Etap diagnozy i opracowania wstępnej wersji produktu finalnego wraz ze strategią wdrażania produktu

W ramach tego etapu prowadzone zostały badania (metodą ankietową i wywiadów fokusowych) mające na celu wykazanie potrzeb i oczekiwań trzech obszarów:

 • odbiorców (osoby niewidome i niedowidzące),
 • pracodawców,
 • użytkowników (OPS, ZAZ)

Kluczowe pytania analizowane w trakcie procesu badawczego dotyczyły cech portalu pod kątem dostępności dla grupy odbiorców, metod określenia kluczowych kompetencji osób niewidomych i niedowidzących, metod selekcji obszarów gospodarki, w których mogą być zatrudnieni odbiorcy, a także wpływu stereotypów wzajemnych pracodawca – osoba z dysfunkcją.

Model platformy e-learningowej jest narzędziem, za pomocą którego osoby niewidome i niedowidzące będą mogły nabywać nowe umiejętności. Model zawierał między innymi scenariusze szkoleń budujące kompetencje poszukiwane na rynku pracy.

Obsługa platformy e-learningowej jest dostosowana do specyfiki potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.

Elementy modelu:

 • 6 ogólnodostępnych kursów e-learningowych w oparciu o scenariusze szkoleniowe (2 podstawowe, 4 specjalistyczne)
 • katalog kompetencji poszukiwanych przez pracodawców
 • zalecenia techniczne dotyczące dostępności stron WWW
 • zalecenia dotyczące dostępności aplikacji szkoleniowych dla grup odbiorców.

2. Etap testowania modelu funkcjonowania platformy e-learningowej

W pierwszej fazie testowania zostanła wyłoniona grupa odbiorców i użytkowników, którzy konsultowali i weryfikowali funkcjonalność platformy e-learningowej.

W drugim etapie testowania, po opracowaniu scenariuszy szkoleniowych i uruchomieniu platformy uczestnicy podnosili swoje kompetencje z wykorzystaniem szkoleń zdalnych, w dwóch blokach:

 • podstawowy (wchodzenie na rynek pracy – tworzenie CV, rozmowa rekrutacyjna, itp.)
 • specjalistyczny (szkolenia wynikające z przeprowadzonych badań)

Na tym etapie projektu weryfikowana była skuteczność portalu w zwiększaniu zatrudnienia grupy odbiorców, możliwości i ograniczenia techniczne portalu oraz to, w jakim stopniu model wpływa na skuteczność oferty instytucji integracji społecznej w aktywizacji jej klientów.

3. Etap analizy rzeczywistych efektów testowanego produktu i opracowania ostatecznej wersji produktu

Etap polegał na zgromadzeniu wszystkich danych z fazy testowania i wyodrębnieniu kluczowych obszarów analizy produktu, zdefiniowaniu celów i obszarów ewaluacji, przeprowadzeniu ewaluacji zewnętrznej oraz wewnętrznej testowanego produktu. Opracowane zostały ostateczne rekomendacje dotyczące wdrożenia produktu na szerszą skalę i włączania go do głównego nurtu polityki.

4. Współpraca Ponadnarodowa

PRZEDMIOTEM współpracy była adaptacja maltańskich rozwiązań w zakresie aplikacji i technologii ICT zwiększających dostęp ON do zatrudnienia i edukacji. Wszystkie zaplanowane z partnerem zagr. działania były nastawione na efektywne wdrożenie metody w Polsce. Metody i rozwiązania są możliwe do wdrożenia w Polsce ze względu na grupę wyspecjalizowanej kadry ngo w zakresie ICT., wspierających aktywizację zawodową ON.

Kluczowym elementem metody jest pakiet rozwiązań partnera zagranicznego The Foundation for Technology Accessibility (FITA), takich jak tworzenie syntezatorów mowy, programy szkoleń z obsługi urządzeń wspierających, tworzenie dostępnych stron internetowych, metodologia audytów dostępności dla aplikacji. Metoda jest szczególnie dedykowana osobom z głębszym stopniem niepełnosprawności - znacznym i umiarkowanym.

Współpraca ponadnarodowa w ramach komponentu zakładała wspólne przygotowanie:

a) Przygotowanie warsztatu dla multiplikatorów metody, a następnie przeprowadzenie przez zespół partnera zagr. (2os.). W efekcie grupa multiplikatorów (8os.) została kompleksowo przygotowana do pracy w adaptowanej metodzie,

b) Zorganizowana zosała wizyta robocza na Malcie, w której udział wezięli multiplikatorzy, eksperci oraz przedstawiciele zespołu partnerstwa (8os.),

c) Zebrane i podsumowane zosały rezultaty prac multiplikatorów oraz zespołu partnerstwa ponadnar., a także pogłębiona ocena wpływu metody na zmiany jakościowe w życiu uczestników. W efekcie powstała publikacja zawierająca opis funkcjonalny i koncepcyjny stosowania metody w Polsce wraz z opisem oddziaływania i rezultatami, z przeznaczeniem dla specjalistów aktywizacji ON w inst. rynku pracy, szkołach, ngo, inst. szkoleniowych.

5. Etap upowszechniania modelu i mainstreamingu

W ostatnim etapie realizacji projektu, zaprezentowanty został produkt szerszemu gronu odbiorców i użytkowników, poprzez organizację seminariów i konferencji, dystrybucję katalogu, spotkania z przedstawicielami instytucji integracji społecznej i osobami decyzyjnymi. Szczególnie istotne było włączenie rekomendacji stosowania produktu do głównego nurtu polityki – zaleceń dostępności stron dla osób niewidomych i niedowidzących, czy też zaleceń stosowania szkoleń e-learningowych w budowaniu kompetencji osób niewidomych i niedowidzących. Rekomendacje zostaną przedstawione MPiPS, MSW oraz UMWD, a także bezpośrednio OPS w trakcie seminariów i spotkań osobistych.

Produktem Finalnym projektu jest model funkcjonowania szkoleń zdalnych na platformie e-learningowej, wspierający aktywizację osób niewidomych i niedowidzących oraz instytucje pomocy społecznej w pracy z nimi. Za pomocą wypracowanego w projekcie narzędzia, klienci (osoby niewidome i niedowidzące) będą mogli nabywać nowe umiejętności. Model zawiera m.in. scenariusze szkoleń, budujące kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Przygotowane zostały dwa typy scenariuszy szkoleniowych, dotyczących wchodzenia na rynek pracy (blok podstawowy) i przygotowujących do pełnienia konkretnych obowiązków na danym stanowisku pracy (blok specjalistyczny). Scenariusze te stanowią zestaw narzędzi – gotowych metod przekazywania wiedzy, wspierających inne formy aktywizujące, stosowane przez OPS.

Obsługa platformy e-learningowej dostosowana jest do specyfiki potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, biorąc pod uwagę brak narzędzi informatycznych dostosowanych do pracy z nimi.

Elementy modelu:

 • 6 ogólnodostępnych kursów e-learningowych w oparciu o scenariusze szkoleniowe,
 • katalog kompetencji poszukiwanych przez pracodawców,
 • zalecenia techniczne dotyczące dostępności stron www,
 • zalecenia dotyczące dostępności aplikacji szkoleniowych dla grupy odbiorców.

Ponadto w wymiarze upowszechnienia i włączania wypracowanych w projekcie rozwiązań, do powszechnej praktyki i polityki wdrażane zostały rekomendacje zmian prawnych tj.:

 • zalecenia funkcjonalności technicznych niezbędnych dla dostępności portali dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • zalecenia stosowania szkoleń e-learningowych w rozwijaniu kompetencji osób niewidomych i niedowidzących

Produkt może stanowić podstawę dla założeń dostępności innych stron www, nie tylko w obszarze rynku pracy, lecz również dostosowywania metod pracy do specyfiki potrzeb grup odbiorców.

Użytkownicy produktu:

 • zakłady aktywizacji zawodowej
 • ośrodki pomocy społecznej

Odbiorcy

 • osoby niewidome i niedowidzące