Powstanie mapa dostępności

Postępy we wdrażaniu dostępności stron internetowych administracji publicznej były tematem III spotkania grupy ds. dostępności Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, które odbyło się 19 marca w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

POSTĘP/STAN OBECNY. Ponad 80% analizowanych przez Fundację Widzialni serwisów www nie spełnia minimalnych wymogów dostępności. O ile wśród serwisów ministerialnych widać znaczący wzrost dostępności – przyznane po raz pierwszy oceny dobre otrzymały www m.in.: MAC, MF, MSW, o tyle strony podległych im resortów nie radzą sobie z dostępnością. I choć dostępność badanych serwisów od 2013 roku wzrosła z 1,7% do 12,8 wiele jest jeszcze do zrobienia. (źródło: Raport Dostępności 2015)

ZROZUMIENIE. Jak duża jest skala niewiedzy i niezrozumienia dostępności na szczeblu samorządowym  pokazał ogłoszony przez MAC konkurs, w którym na dostosowanie stron www podmiotów publicznych przeznaczono 10 mln zł. 

Konkurs wywołał duże zainteresowanie tematem na rynku. Ale pokazał, że osoby odpowiedzialne w samorządzie za strony internetowe nie wiedzą o co i jak pytać – zwrócił uwagę Adam Pietrasiewicz, Akces Lab

Po stronie podmiotów zobowiązanych widoczne jest  poszukiwanie szybkiej odpowiedzi na pytanie, czy moja strona jest dostępna. Tymczasem dostępność to proces, który musimy im pomóc zrozumieć. Potrzebujemy metody, dzięki której będziemy mogli ułatwić im działania związane z dostępnością – mówił Tomasz Napiórkowski, Naczelnik w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego MAC

WIEDZA. Kluczem do sukcesu ma być edukacja, wyposażenie jednostki realizujące zadania publiczne w zakresie dostępności zasobów internetowych dla osób o specjalnych potrzebach w odpowiednie narzędzia oraz współpraca z ekspertami. Tu zgodni są zarówno przedstawiciele administracji, organizacji pozarządowych i biznesu reprezentowanego m.in. przez IAB.

Po pierwszym szkoleniu z dostępności niewiele więcej wiedziałem niż przed. Tak samo może być z osobami zajmującymi się administrowaniem serwisów www. Postarajmy się o przełożenie zasad na konkretne, proste do zrozumienia przykłady – apelował Henryk Gryz z Ministerstwa Finansów.

Potrzebę tworzenia instrukcji dla redaktorów podkreślił też współtwórca serwisu Ministerstwa Finansów - Szymon Gawracz.

NARZĘDZIA. Przykładem ułatwiającym wdrażanie Rozporządzenia z 2012 m.in. w jednostkach podległych samorządom jest współfinansowana przez MAC Polska Akademia Dostępności, platforma edukacyjno-narzędziowa całkowicie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

To pierwszy CMS, który umożliwia pracę na nim także osobom niewidomym i z niepełnosprawnością ruchu - skomentował Mateusz Ciborowski, Akces Lab.

Taki cel przyświecał nam od początku. Darmowych, ale niedostępnych CMS jest na rynku wiele. Tworząc wyłącznie szablony nie stworzylibyśmy niczego nowego – dodał Przemysław Marcinkowski, specjalista ds. dostępności i współtwórca PAD.

MAPA. Idea e-włączenia wymaga odpowiedniego przygotowania. W ramach dyskusji rozpatrywano sporządzenie swoistej mapy dojścia, wspierającej wdrażanie dostępności. Stworzenie mapy pomoże zaplanować samorządom działania w ramach dostosowania serwisów do standardu WCAG 2.0, w którym jednym z elementów jest audyt serwisu.

Samorządowcom potrzebny jest plan, jak krok po kroku skutecznie wdrażać WCAG. Stworzona przez nas mapa pozwoli uzyskać kompleksową pomoc na etapie koncepcji, opisu zamówienia, umowy, współpracy z firmą zewnętrzną, audytu i redakcji serwisu. Wytyczy trasę i udzieli odpowiedzi na pojawiające się po drodze pytania  -  mówiła Monika Szczygielska, Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Widzialni.

JAKOŚĆ. W związku ze wzrostem znaczenia  wdrażania  dostępności w jednostkach realizujących zadania publiczne, podkreślono potrzebę  wzmacniania i profesjonalizacji rynku dostępnych e-usług, w tym standardów ich jakości.

Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni powiedział - Należy pamiętać, że dostępność w Polsce w obecnej chwili dopiero się kształtuje, kształtuje się też rynek. W kontekście nowej perspektywy unijnej, gdzie wszystkie produkty cyfrowe będą podlegały rygorom dostępności musimy rozpocząć dyskusję na temat jakości usług oraz metodologii badań i monitoringu, by robiły to wyłącznie osoby wykwalifikowane.

Tomasz Napiórkowski z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji podkreślił, że należy mocno zwiększyć świadomość wśród twórców stron www i zmienić sposób myślenia., Zagadnienia dostępności powinny być powszechnie znane i stosowane już na etapie tworzenia treści i stron internetowych   tak by były one powszechnie i w pełni dostępne.

Grupa robocza ds. dostępności zasobów internetowych

Celem powołanej grupy jest wskazywanie dobrych praktyk w zakresie przygotowywania treści internetowych dostępnych dla wszystkich użytkowników niezależnie od wieku, niepełnosprawności, sprzętu i oprogramowania. Promowanie rozwiązań zwiększających dostęp do zasobów internetowych, organizowanie warsztatów i seminariów z zakresu włączenia cyfrowego oraz przygotowywanie rekomendacji dla Rady Cyfryzacji powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.