Dostępni Dla Ciebie Logo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Całkowity koszt projektu: 1 904 910, 30 PLN

Czas trwania projektu: 01.06.2013 – 30.06.2015

Projekt został przygotowany we współpracy organizacji pozarządowych – Fundacji Widzialni i Fundacji Imago praz jednostki samorządu terytorialnego – Urzędu Miasta Częstochowy.

Uczestnicy szkolenia siedzący przy komputerach

Założenia projektu oparte zostały na diagnozie sytuacji osób niepełnosprawnych w wieku 15-27 lat, która wykazała:

1. Problemy w tej grupie:

 • brak aktywności zawodowej (w większości są to osoby niezatrudnione, bezrobotne lub poszukujące pracy)
 • niski poziom wykształcenia
 • wydłużony okres pozostawania bez pracy
 • ograniczony dostęp do narzędzi aktywizacji
 • niski wskaźnik zatrudnienia.

2. Potrzeby młodych osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej i podjęcia zatrudnienia:

 • ekonomiczne – praca zawodowa, za którą otrzymuje się wynagrodzenie to możliwość usamodzielnienia się i polepszenia zarówno własnej jak i rodzinnej sytuacji materialnej;
 • psychologiczne – aktywność zawodowa wzmacnia poczucie własnej wartości, pozwala na wyzwolenie z codziennego życia, rozmyślania o chorobie, czy też domowych obowiązkach;
 • rozwoju osobistego, zdobywania doświadczenia zawodowego z wykorzystaniem posiadanych umiejętności i wiedzy w praktyce;
 • społeczne – nawiązanie kontaktu i nowych relacji z innymi ludźmi.

Przeprowadzone konsultacje w obszarze merytorycznym oraz zebrane doświadczenia codziennej pracy i realizowanego wsparcia w ramach innych projektów oraz działań statutowych pozwoliły na przyjęcie strategii projektu : AKTYWIZACJĘ MŁODYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NALEŻY PROWADZIĆ W SPOSÓB KOMPLEKSOWY, Z UWZGLĘDNIENIEM WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NGO I JST OPARTYCH O PROGRAM WSPARCIA:

 • SZKOLENIA uzupełniające lub zmieniające kwalifikacje zawodowe, dające praktyczne umiejętności, odpowiednio dobrane do możliwości uczestników, przy uwzględnieniu ich dotychczasowych kompetencji zawodowych, sytuacji na rynku pracy oraz kondycji psychospołecznej (doradztwo zawodowe, wsparcie psychologa, coaching);
 • INDYWIDUALNE WSPARCIE ASYSTENTÓW EDUKACYJNYCH w procesie edukacji, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności;
 • STAŻ pozwalający na zdobycie lub doskonalenie praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • WSPARCIE TRENERA PRACY;
 • WSPARCIE ASYSTENTA OSOBISTEGO (AOON)

Należy zauważyć, iż oddziaływanie projektu w szerszym kontekście dotyczy reprezentantów innych osób niepełnosprawnych, a w szerszej perspektywie także pracodawców, kształtując poprzez pozytywny przykład (zrealizowanego wsparcia, motywacji do zmiany, efektywności zatrudnienia) perspektywę aktywności społecznej i zawodowej tych osób.

Cel Projektu

Wzrost potencjału o 50% w obszarze aktywizacji społeczno – zawodowej 54 osób niepełnosprawnych (29 kobiet i 25 mężczyzn), spełniających kryteria grupy docelowej z obszaru powiatu miasta Częstochowy i częstochowskiego w okresie 06.2013-06.2015.

Projekt oferuje szkolenia z zakresu:

 • Dostępności stron www
 • Podstaw tworzenia i administrowania stronami www
 • Administrowania siecią i serwerem
 • Grafiki komputerowej
 • Sklepu on-line, tworzenia aplikacji sprzedażowych i e-marketingu
 • Telemarketingu