Termin realizacji projektu: 01.02.2012r – 31.07.2014r.

Całkowity koszt projektu: 1 372 260, 00 PLN

w tym wnioskowane dofinansowanie: 1 372 260, 00 PLN

Projekt realizowany był przez Gminę Miasta Częstochowa w partnerstwie z Fundacją Widzialni i Fundacją Imago współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS POKL, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Cel projektu:

Celem głównym projektu było zwiększenie stopnia współpracy Samorządu z NGO’s poprzez wypracowanie standardu świadczenia usług społecznych osobom bezdomnym oraz wypracowania narzędzi do badania jakości efektywności usług społecznych świadczonych osobom bezdomnym w Częstochowie do 30.06.2014 roku.

Głównym problemem, którego rozwiązanie było celem projektu jest znaczne polepszenie stopnia rozwoju współpracy między JST a NGO dotyczącej kontraktowania usług społecznych. Brak jest narzędzi do badania efektywności i jakości przekazywanych usług społecznych. Wciąż także nie opracowano standardu przekazywania tych usług. Podstawowymi usługami społecznymi przekazywanymi przez JST do wykonania przez NGO w Częstochowie są usługi dla osób bezdomnych. Aby spełnić założenia projektu innowacyjnego konieczne było przeprowadzenie kompleksowych badań na jego potrzeby.

Celem podjętych badań było zdiagnozowanie i eksploatacja deficytów w zakresie świadczenia usług społecznych osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Częstochowa i w oparciu o uzyskane wyniki wypracowanie narzędzi, przy pomocy których uda się zoptymalizować profesjonalną pomoc świadczoną tym osobom. Podczas badań została podjęta próba zrealizowania ich celu głównego poprzez:

  • eksploatację i charakterystykę zjawiska bezdomności w Częstochowie w wymiarach: ekonomicznych, społecznych oraz jakościowym;
  • charakterystykę opieki i pomocy świadczonej osobom bezdomnym przez pracowników MOPS i NGO’s w wymiarach: ekonomicznym, społecznym oraz jakościowym;
  • zebranie wśród mieszkańców Częstochowy, osób bezdomnych przebywających na terenie miasta i osób niosącym im profesjonalną pomoc (zatrudnieni w MOPS i NGO’s) opinii na temat osób bezdomnych przebywających w mieście oraz oferowanej im pomocy.

Stanem docelowym, który jest pożądany jest wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych.

Poprzez realizację projektu został wypracowany standard świadczenia usług społecznych osobom bezdomnym oraz narzędzia do badania efektywności i jakości świadczonych usług a także program kształcenia, co poprawi współpracę JST i NGO.

Kontraktowanie usług stanie się bardziej przejrzyste – standard będzie wymagany od potencjalnych wykonawców – NGO w dokumentacji przetargowej, a narzędzia posłużą JST do kontroli jakości i efektywności kontraktowanych usług społecznych osobom bezdomnym.

Bardzo ważnym jest, żeby pamiętać, że usługi świadczone na rzecz osób bezdomnych mają najczęściej charakter doraźny, taki jak noclegownie, kuchnie czy zasiłki. Celem nadrzędnym tych usług jest jednak wyprowadzenie osób bezdomnych z bezdomności i przywrócenie ich do pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Opracowany standard oraz narzędzia będą mogły być stosowane nie tylko do usług społecznych związanych z bezdomnością, ale po stosownej modyfikacji – dostosowania narzędzi do danego obszaru usług – także do innych obszarów usług społecznych realizowanych przez JST oraz NGO.

Produkt Finalny projektu

produkt finalny

Produktem Finalnym projektu jest Podręcznik SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA” opisujący standard i narzędzia do badania efektywności społecznej, ekonomicznej i jakości usług społecznych świadczonych osobom bezdomnym oraz program kształcenia.

Zawiera opis standardu, narzędzia do badania efektywności społecznej i jakości wraz z instrukcją ich stosowania.

Podręcznik ma formę papierową – podręcznik drukowany, i elektroniczną – portal internetowy zawierający materiały badawcze, opis projektu, jego przebieg oraz elektroniczną wersję podręcznika Skuteczna pomoc społeczna”. Informacja o produkcie finalnym wraz z podręcznikiem zostanie przekazana na szkoleniach, konferencjach i seminariach w gminie, powiecie i województwie. Podręcznik rozesłany zostanie do JST, OPS i NGO w kraju. Dostępna wersja elektroniczna dzięki osadzeniu podręcznika w Internecie będzie możliwa do pobrania przez wszystkich zainteresowanych.

Zastosowanie narzędzi wymaga odpowiedniego przeszkolenia pracowników służb społecznych – szkolenia zaplanowano w gminie i powiecie. Standard i narzędzia będą stosowane przez pracowników służb społecznych: MOPS, NGO’s, studentów kierunków społecznych oraz pracowników JST.

W maju oraz czerwcu przeprowadzone zostało testowanie produktu finalnego – Podręcznika oraz narzędzi. Przeprowadzono także zajęcia w ramach przedmiotu Skuteczna Pomoc Społeczna” w Zakładzie Pracy Socjalnej AJD. Testy realizowali pracownicy Fundacji Chrześcijańskiej Adullam, Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Agape oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy w Częstochowie. Po analizie wyników etapu testowania oraz wprowadzeniu sugerowanych przez testujących zmian i ulepszeń produkt finalny oddano do MPiPS celem przeprowadzenia jego walidacji.

7 lutego 2014 roku na posiedzeniu Krajowej Sieci Tematycznej przedstawiono członkom Sieci założenia projektu, przebieg jego realizacji oraz przede wszystkim produkt finalny czyli Podręcznik Skuteczna Pomoc Społeczna wraz z narzędziami. Jako pierwszy z ocenianych w tym roku produktów finalnych stworzonych w ramach projektów innowacyjnych POKL produkt nasz został jednogłośnie uznany za zrealizowany w sposób rzetelny i zgodny z celami projektu a następnie zwalidowany w stosunku głosów 18 na 18. Po sugerowanych przez MPiPS uzupełnieniach został także zatwierdzony przez Ministerstwo.

W gminie Częstochowa upowszechniany będzie cały produkt finalny (standard, narzędzia i program kształcenia); w powiecie, województwie i kraju – upowszechniany zostanie standard i narzędzia. Elementem produktu finalnego będzie także program kształcenia dla studentów kierunków socjalnych.