Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Doradczo-Edukacyjne "ProEfecto" dr Marietta Blachnik-Gęsiarz
Limanowskiego 15/4
Częstochowa 42-207
Data wpłynięcia oferty: 2017-08-14
Cena: 1. 90 zł; 2. 55 zł

Pełna lista podmiotów

1. Doradztwo zawodowe: Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto” dr Marietta Blachnik-Gęsiarz: 100 punkty – 90 zł.
2. Pośrednictwo Pracy: Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto” dr Marietta Blachnik-Gęsiarz: 100 punktów - 55 zł.

Logo Unii Europejskiego Województwa Śląskiego

finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 r. w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Zamawiający

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53
42-202 Częstochowa
NIP: 9492129789
REGON: 241368957
KRS: 0000340787

Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie 320 godzin usług w charakterze Doradcy Zawodowego (CPV 85312320-8 Doradztwo zawodowe), przy założeniu, że jedna osoba zrealizuje 160 godzin (Projekt przewiduje zaangażowanie 2 osób w charakterze doradcy zawodowego): Identyfikacja potrzeb uczestników, opracowanie i aktualizacja Indywidualnych Planów Działania dla 80 uczestników z niepełnosprawnością, w wieku 30+, zamieszkałych na terenie woj. śląskiego oraz zrealizowanie 800 godzin usług w charakterze Pośrednika Pracy (CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy), przy założeniu, że jedna osoba zrealizuje 400 godzin (Projekt przewiduje zaangażowanie 2 osób w charakterze pośrednika pracy):  dla 80 uczestników z niepełnosprawnością, w wieku 30+, zamieszkałych na terenie woj. śląskiego w ramach projektu Niepełnosprawni – kompetentni w pracy” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 r. w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs. Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością, na terenie realizacji projektu - woj. śląskie. 

Okres realizacji usług: od 21 sierpnia 2017 r. do 31 października 2018 r.

Zakres czynności świadczonych przez Doradcę Zawodowego:

 • opracowanie IPD dla 80 Uczestników/czek Projektu z niepełnosprawnością, w wieku 30+, zamieszkałych na terenie woj. śląskiego:
  • identyfikacja sytuacji zawodowej Uczestników/czek i stopnia oddalenia od rynku pracy;
  • diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego w kontekście kwalifikacji i stanu zdrowia Uczestników/czek oraz potrzeb regionalnego rynku pracy (śląscy pracodawcy)
  • opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 80 Uczestników/czek (określenie kapitału osobistego Uczestnika/czki, celów zawodowych, ułożenie planu działań na rzecz zatrudnienia) z udziałem Uczestnika/czki i przy wsparciu psychologa – stworzenie indywidualnego planu poszukiwania zatrudnienia dla każdego Uczestnika/czki oraz szczegółowej ścieżki udziału w projekcie (zakres, parametry ilościowe i jakościowe wsparcia);
 • wymiar i formuła realizacji wsparcia – sesje indywidualne, śr. 4 godz. (zegarowe) na Uczestnika/czkę.

Zakres czynności świadczonych przez Pośrednika Pracy

 • cel – nauka poruszania się po rynku pracy, znalezienie dla 80 Uczestników/czek Projektu z niepełnosprawnością, w wieku 30+, zamieszkałych na terenie woj. śląskiego miejsca pracy zgodnego z jego/jej kwalifikacjami, zdobytym w projekcie doświadczeniem zawodowym oraz odpowiadającego posiadanym przez Uczestnika/czkę dysfunkcjom zdrowotnym;
 • działanie pośrednika zorientowane na trwałe skojarzenie” i powiązanie Uczestnika/czki z odpowiednim pracodawcą (na podstawie treści IPD) – tak na etapie odbywania staży zaw., jak i późniejszego zatrudnienia;
 • wsparcie pośrednika realizowane przez cały okres udziału Uczestnika/czki w projekcie (dostęp do pośrednictwa pracy od opracowania IPD do zakończenia udziału w projekcie);
 • zakres wsparcia w obszarze kontaktów z pracodawcami – poszukiwanie możliwości zatrudnienia dla Uczestnika/czki, śledzenie informacji o wolnych miejscach pracy w woj. śląskim (odpowiednich dla danego Uczestnika/czki), informowanie pracodawców o korzyściach z zatrudniania osób z niepełnosprawnością, a przez to zachęcanie do tworzenia miejsc pracy pod kątem Uczestnika/czki;
 • zakres wsparcia skierowany bezpośrednio do Uczestnika/czki – nauka aktywnego poszukiwania pracy, wspólne z Uczestnikiem/czką przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowywanie do spotkań z pracodawcami, wsparcie motywacyjne, pomoc podczas rozmów o pracę (za zgodą Uczestnika/czki i pracodawcy);
 • wymiar i formuła realizacji wsparcia – sesje indywidualne, śr. 10 godz. (zegarowe) na Uczestnika/czkę.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

 • Termin realizacji: od 21 sierpnia 2017 r. do 31 października 2018 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia: teren całego województwa śląskiego.

Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

 • załącznik nr 1 Formularz oferty obejmujący oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
 • załącznik nr 2 Wzór umowy
 • CV (wszystkich osób wskazanych do realizacji usług) i list motywacyjny
 • oświadczenia i dokumenty potwierdzające swoje doświadczenie (dotyczy osób fizycznych wykonujących usługę osobiście) lub osób wskazanych do realizacji zadania (pozostali)
 • aktualny dokument rejestrowy, wskazujący osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań/ reprezentacji (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy przesyłać mailem na adres:
urszula@widzialni.org  z tytułem maila: oferta dotycząca zapytania 1/NKWP/FW/2017

Osobiście (oryginał oferty, oświadczenia, CV, list + kserokopie pozostałych dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałami) w biurze Fundacji Widzialni: ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa.

Dodatkowe informacje:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1). Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt zatrudnienia za 1 godzinę zegarową. Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją ww. usług świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie (w tym zwłaszcza koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz koszty dojazdu do miejsca realizacji wsparcia). Koszty wynajmu sali do realizacji wsparcia pokrywa Zamawiający.

Formularz oferty i załączniki do oferty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem Oferenta/ osób reprezentujących. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do 14.08.2017 r. do godz. 24:00 mailem na adres urszula@widzialni.org (liczy się data wpływu) lub w biurze Fundacji Widzialni, ul. Warszawska 43, 42-202 Częstochowa do godziny 15:00 (liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów)

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej www.widzialni.org, oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena trzyetapowa: formalna (kryterium dostępu), merytoryczna i ocena oferty cenowej złożonych ofert:

Na ocenę formalną składają się następujące elementy:

 1. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty (zał. nr 1),
 2. Oferent nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
 3. Oferta została złożona w terminie,
 4. Oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników tj. CV zawierającym klauzulę Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z dalszymi zmianami)”, listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi posiadane doświadczenie i kwalifikacje wszystkich osób wskazanych do realizacji usługi(skany, kserokopie potw. za zgodność z oryginałem) oraz kserokopię aktualnego dokumentu rejestrowego, wskazującego osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań/reprezentacji (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista oferentów, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszej części weryfikacji.

POWYŻSZA OCENA FORMALNA STANOWI KRYTERIUM DOSTĘPU DO DALSZYCH ETAPÓW POSTĘPOWANIA.

Na ocenę merytoryczną składają się następujące elementy:

 • analiza dokumentów aplikacyjnych (CV oraz przesłanych dokumentów), zgodnie z poniższymi wymaganiami:
Doradca zawodowy:
 1. wykształcenie kierunkowe (m.in. pedagogika, studia/szkolenie w zakresie doradztwa zawodowego i inne kierunkowe), kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego,
 2. doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością – min. 2 lata,
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe (w tym wolontariat) dotyczące pracy z osobami z osobami z niepełnosprawnością (minimum 1000 godz. w ciągu ostatnich 2 lat)
 4. umiejętność  korzystania z  nowoczesnych narzędzi diagnostycznych w pracy doradcy zawodowego: m.in. Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych
Pośrednik Pracy:
 1. wykształcenie kierunkowe (m.in. pedagogika, studia/szkolenie w zakresie poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa i inne kierunkowe), kwalifikacje z zakresu pośrednictwa pracy,
 2. doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością – min. 2 lata,
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe (w tym wolontariat) w prowadzeniu pośrednictwa pracy z osobami z niepełnosprawnością (minimum 1000 godz. w ciągu ostatnich 2 lat)
 4. udokumentowane doświadczenie w zakresie rekrutacji osób do pracy/ na staże: co najmniej  600 h w ciągu ostatnich 2 lat
 5. znajomość rynku pracy województwa śląskiego, w tym doświadczenie m.in. w pozyskiwaniu ofert pracy, nawiązywaniu i podtrzymywanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami/ organizatorami stażu, rekrutacji kandydatów do pracy i na staże
 • oraz rozmowa rekrutacyjna

Planowany termin obowiązkowych rozmów to 17-18.08.2017 r., w godz. 12.00 – 16.00 w Fundacji Widzialni, ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa.

Kryteria oceny i waga punktowa oferty merytorycznej:

 1. Doświadczenie wykonawcy 60% - 60 pkt.

Doświadczenie wykonawcy, który wykaże się największą ilością godzin pracy z osobami z osobami z niepełnosprawnościami w charakterze Doradcy zawodowego/Pośrednika Pracy oraz najwyższymi kwalifikacjami, otrzyma 60 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: liczba punktów przyznanych za doświadczenie oferty badanej / liczba punktów przyznanych za ofertę z największym doświadczeniem x 60.

 1. Rozmowa kwalifikacyjna 20% – max. 20 pkt.

Podczas rozmowy kwalifikacyjne ocenione zostaną:

 • Kompetencje osobiste (m.in. motywacja do podjęcia się roli Doradcy Zawodowego/Pośrednika Pracy, otwartość i gotowość do współpracy z ludźmi, w tym z osobami z niepełnosprawnościami) – max. 3 pkt.,
 • Potwierdzone kompetencje Zawodowe (doświadczenie zawodowe, doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością, znajomość regionalnego rynku pracy) - max. 3 pkt.
 • Kompetencje społeczne (m.in. umiejętność nawiązywania i budowania relacji, komunikatywność) - max. 3 pkt.,
 • Kompetencje wykonawcze (m.in. organizacja pracy, dyspozycyjność, elastyczność i samodzielność w działaniu, znajomość problematyki zatrudnienia osób z niepełnosprawnością) - max. 11 pkt..

Oferent, którego kompetencje zostaną ocenione najwyżej otrzyma ocenę max. w poszczególnych pozycjach, a tym samym max. ilość 20 pkt. jako wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

Pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: liczba punktów przyznanych za kompetencje oferty badanej / liczba punktów przyznanych za ofertę z największymi kompetencjami x 20.

Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi doradztwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy w budżecie projektu) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową). 

Waga punktowa oferty cenowej: 20% – 20 pkt.
Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru:
Cena brutto oceny najniższej
--------------------------------------- x 20 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

Oferenci, którzy zaproponują cenę najniższą otrzymają największą liczbę punktów.  W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

Na zakończenie procesu rekrutacji powstanie lista rankingowa z maksymalnie 2 kandydatami z najwyższą liczbą punktów na stanowisko Doradcy zawodowego wraz z listą rezerwowa z maksymalnie 2 oferentami oraz lista rankingowa z maksymalnie 2 kandydatami z najwyższą liczbą punktów na stanowisko Pośrednika pracy wraz z listą rezerwowa z maksymalnie 2 oferentami

Maksymalna, łączna ilość punktów jaką może uzyskać Oferent w ocenie merytorycznej i cenowej = 100 pkt.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, niespełniającą kryteriów dostępu (która otrzymała negatywną ocenę formalną), ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli Oferent  nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Urszula Marcinkowska, tel. 604 221 306 dostępny pon.-pt. w godz. 16.00-17.00 lub mailowo: urszula@widzialni.org.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty z oświadczeniem
 3. Wzór umowy
Biuro Projektu ul. Józefowska 46 lok 7, 40-114 Katowice, tel. 882042781, slaskie@kontraktor.biz.pl

Dane adresowe oraz Loga firm