Logo Telewizji Bez Barier

W czerwcu 2010 r. z inicjatywy Fundacji Widzialni powołane zostało Partnerstwo Telewizja bez Barier”.

Biorą w nim udział Telewizja Polska S.A., Fundacja Widzialni, Polski Związek Głuchych oraz Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Celem partnerstwa jest zwiększenie dostępności oferty programowej Telewizji Polskiej dla osób narażonych na tzw. wykluczenie cyfrowe, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

W Polsce żyje kilka milionów osób zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym, czyli wykluczeniem z udziału w życiu społecznym, wynikającym z braku dostępu do nowoczesnych form komunikacji i przekazu informacji - Internetu, telewizji, telefonii, itp. Do osób narażonych na wykluczenie cyfrowe należą osoby niepełnosprawne (szczególnie niepełnosprawne ze względu na słuch lub wzrok), starsze, niezamożne, zamieszkujące biedniejsze regiony kraju, z ograniczonym zasobem słów. Zawiązane Partnerstwo ma wyrównać szanse wymienionych grup społecznych na uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym.

Celem Partnerstwa jest nie tylko znaczące zwiększenie dostępności pozycji programowych, ale i rozwój technologii wspierających, pozwalający na korzystanie z nich przez jak największą grupę odbiorców. W ramach współpracy prowadzone będą więc także prace badawcze nad rozwijaniem technologii wspierających - napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji dla osób niewidomych, niedowidzących i głuchoniewidomych oraz tłumaczeń migowych.

W 2004 roku media publiczne zostały uznane przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy za jedną z najważniejszych instytucji społeczno-politycznych, stworzonych przez demokracje europejskie w XX wieku. 4 września 2003 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą Telewizji Bez Granic, w której zobowiązuje państwa członkowskie do stworzenia narodowych planów przybliżających telewizję osobom niepełnosprawnym.

Wzorcami dla Partnerstwa są największe telewizje świata. Liderem wśród telewizji europejskich jest BBC. Ponad 95% programów BBC One posiada napisy, 90% programów BBC Three, BBC Four, CBBC, Cbeebies, BBC News 24. W Wielkiej Brytanii napisy w telewizji publicznej gwarantuje Ustawa Communications Act 2003, która stanowi, że nadawca musi zapewnić napisy w 90% pozycji programowych do 2010 r. Powstające nowe kanały cyfrowe muszą mieć napisy w 60% programów w momencie ich uruchomienia i 80% po 10 latach. We Francji ustalono, że kanały, których oglądalność roczna przekracza 2,5% muszą do 2010 r. dostosować dla niesłyszących wszystkie programy. W Holandii 75% programów na kanałach publicznych posiada napisy, a do 2010 wszystkie programy zarówno w telewizji publicznej jak i prywatnych muszą mieć napisy. W Hiszpanii od 25-50% programów opatrzonych jest napisami. W Irlandii pomiędzy godz. 18.30 a 23.30 napisy ma 90% programów. W Norwegii - 50% , w Szwecji - 50% nowo powstających programów, w Danii 23% programów ma napisy.

Dostępność przekazu telewizyjnego dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, przede wszystkim osób niepełnosprawnych jest jednym z warunków realizacji misji telewizji publicznej, szczególnie w kontekście planowanego przejścia TVP S.A. na nadawanie wyłącznie cyfrowe, dające większe możliwości w zakresie stosowania technologii wspierających. Wyrównywanie szans w dostępie do informacji grup zagrożonych wykluczeniem to także statutowe cele pozostałych Partnerów – Fundacji Widzialni, Polskiego Związku Głuchych i Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.