Wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych przygotowaliśmy opisy dziesięciu  nowych kwalifikacji z zakresu dostępności w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Już wkrótce jako instytucja certyfikująca (IC) będziemy uprawnieni do nadawania nowych kwalifikacji.

Zintegrowany System Kwalifikacji

Współczesny proces zdobywania umiejętności i kompetencji opiera się nie tylko na formalnym wykształceniu potwierdzonym świadectwem szkolnym lub tytułem naukowym. Obecnie proces ten towarzyszy nam przez całe życie a umiejętności zdobywamy podczas kursów, szkoleń, bazując na własnym doświadczeniu oraz samokształceniu. Brak możliwości potwierdzenia u pracodawców nabytych kompetencji stanowi często przeszkodę w uzyskaniu lepszej pracy i awansu zawodowego. Stąd powstała idea budowy rejestru kompetencji opartego na ramie kwalifikacji.

Zintegrowany System Kwalifikacji daje możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy, zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się. Zapewnia także dostęp do listy obecnych na rynku kwalifikacji. Pełna lista kwalifikacji funkcjonujących w ramach ZSK znajduje się w publicznej bazie danych − Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).

Propozycje nowych kwalifikacji

Dynamicznie rozwijający się rynek cyfrowy oraz nowe regulacje prawne związane z dostępnością cyfrową wymusiły przygotowanie opisu nowych kwalifikacji. Przez ostatnie miesiące, wspólnie z najlepszymi ekspertami od dostępności pracowaliśmy nad opisem dziesięciu nowych kwalifikacji, które obecnie są poddane analizie oraz konsultacjom w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Lista propozycji nowych kwalifikacji zawodowych:

 1. Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych
  Nazwa skrócona: WCAG – Webmaster.
 2. Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
  Nazwa skrócona: WCAG – audytor dostępności stron internetowych.
 3. Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych
  Nazwa skrócona: WCAG – Mobile developer.
 4. Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
  Nazwa skrócona: WCAG - Audytor dokumentów cyfrowych.
 5. Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami
  Nazwa skrócona: WCAG – specjalista ds. Multimediów.
 6. Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych
  Nazwa skrócona: WCAG – redaktor dokumentów cyfrowych.
 7. Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych
  Nazwa skrócona: WCAG – redaktor stron internetowych.
 8. Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami
  Nazwa skrócona: koordynator badań AUX.
 9. Stosowanie standardów dostępności i dobrych praktyk w procesie organizowania wydarzenia, umożliwiających uczestnictwo osób z indywidualnymi potrzebami
  Nazwa skrócona: - Menedżer dostępności wydarzeń.
 10. Wdrażanie standardów dostępności w organizacji
  Nazwa skrócona: - Koordynator do spraw dostępności w organizacji.

Kontekst

Wszystkie powyższe propozycje nowych kwalifikacji wynikają wprost z następujących aktów:

 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • rządowego programu Dostępność +,
 • ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • projektu ustawy o dostępności, która znajduje się obecniew konsultacjach społecznych,
 • Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA – European Accessibility Act).

Program Dostępność + jako horyzontalny plan wdrażania dostępności w Polsce, obejmuje praktycznie wszystkie aspekty życia społecznego w kraju. Zobowiązuje podmioty publiczne i wybrane sektory biznesowe do dostosowania swoich usług, urządzeń, architektury, komunikacji, cyfryzacji do standardów dostępności.

Warto zwrócić uwagę na Europejski Akt o Dostępności (EAA). Rozszerza on obowiązki dostosowania do standardów dostępności na wiele obszarów biznesowych wśród, których znajdą się m.in. producenci, usługodawcy, importerzy i dystrybutorzy. Zgodnie z EAA producenci sprzętów będą musieli je dostosować dla osób z indywidulanymi potrzebami, a wszystkie nowe produkować z uwzględnieniem zasad dostępności. Wśród wskazanych sprzętów są m.in.:

 • sprzęt komputerowy i systemy operacyjne,
 • terminale samoobsługowe: bankomaty, automaty do sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy samoobsługowej,
 • urządzenia związane z usługami telefonicznymi (technologie zaawansowane: smartfony, iPady itp.),
 • urządzenia elektroniczne do odbioru treści audiowizualnych.

Dodatkowo EAA wskazuje usługi, które będą musiały odpowiadać na potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych. Należą do nich m.in.:

 • usługi telefoniczne/łączności elektronicznej, w tym usługi ratownictwa,
 • audiowizualne usługi medialne,
 • usługi towarzyszące transportowi pasażerskiemu (np. zakup biletu, odprawa online, informacja w czasie rzeczywistym np. o położeniu pojazdu),
 • usługi bankowe,
 • e-książki,
 • handel elektroniczny.

Wobec tak licznych zobowiązań oraz braku specjalistów w zakresie dostępności w praktycznie wszystkich obszarach konieczne jest opracowanie nowych kwalifikacji, które umożliwią skuteczne wdrażanie polskiego i unijnego prawa. Wprowadzenie nowych kwalifikacji uporządkuje zakres niezbędnych kompetencji dla osób pracujących na rzecz dostępności. Sprecyzowanie umiejętności ułatwi organizację prac związanych z wdrażaniem programów i regulacji prawnych w obszarach związanych z dostępnością.