Polska Akademia Dostępności

logo Polska Akademia Dostępności

REGULAMIN KONKURSU The best of accessibility project

§ 1 Informacje ogólne o Konkursie

Konkurs The best of accessibility project jest realizowany przez Fundację Widzialni, z siedzibą
w Częstochowie, przy ul. Warszawskiej 53 NIP: 9492129789, zwaną dalej Organizatorem. Konkurs jest częścią projektu pn. Polska Akademia Dostępności, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach zadania publicznego: Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

§ 2 Cel Konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie projektu, który najskuteczniej łamie bariery w dostępie
do zasobów internetowych. Jury konkursu zwróci szczególną uwagę na projekty adresowane pośrednio lub bezpośrednio do osób o specjalnych potrzebach ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
i starszych. Zadaniem konkursu jest promowanie i nagradzanie dobrych praktyki z zakresu propagowania, wdrażania, stosowania dostępności i edukacji w zakresie dostępności produktów i usług cyfrowych, zwłaszcza w Internecie.

§ 3 Uczestnicy

Konkurs jest adresowany do podmiotów państwowych, instytucji, firm i osób prywatnych, które realizują projekty ze środków własnych, prywatnych lub publicznych.

Warunki uczestnictwa
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Otrzymane zgłoszenia są weryfikowane przez organizatorów konkursu. W przypadku wątpliwości co do autentyczności zgłoszenia lub naruszenia dobrych obyczajów, organizatorzy kontaktują się ze zgłaszającym i po weryfikacji ostatecznie zatwierdzają udział w konkursie.

Zgłoszenia
Zgłoszenia do konkursu można dokonać on-line, poprzez formularz na stronie www.widzialni.org lub poprzez przesłanie wypełnionego dokumentu na adres e-mail: pad@widzialni.org
Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, podmiot publiczny, instytucja lub firma.

Czas trwania
Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 listopada 2014r. do 30 listopada 2014r. Po tym czasie, w ciągu dwóch tygodni jury wybierze w drodze głosowania zwykłą większością głosów projekt i wyróżni go tytułem The best of accessibility project.

Kryteria
W swojej ocenie jury weźmie pod uwagę:

  • skuteczność projektu
  • zasięg terytorialny
  • ilość uczestników
  • pomysł.

§ 4 Jury

W skład jury wchodzą cztery osoby desygnowane przez Fundację Widzialni i trzy osoby zaproszone przez organizatorów do udziału w obradach.
Wśród osób zaproszonych do oceny projektów znajdą się specjaliści z dziedziny włączenia cyfrowego, osoby zaufania publicznego.

§  5 Prezentacja Projektów

Wszystkie projekty zgłoszone przez uczestników lub wytypowane przez organizatorów zostaną opisane na specjalnie dedykowanej podstronie umieszczonej na portalu informacyjnym www.pad.widzialni.org

§  6 Nagrody i wyróżnienia

Zwycięski projekt zostanie wyróżniony tytułem The best of accessibility project, statuetką i pamiątkowym dyplomem. Wręczenie nagród i ogłoszenie wyników nastąpi podczas konferencji w grudniu 2014r.

§ 7 Obowiązki organizatora

Organizator zobowiązuje się do:

  • przeprowadzenia konkursu w sposób rzetelny i zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu,
  • prowadzenia dla celów informacyjnych i promocyjnych podstrony internetowej Konkursu pod adresem pad.widzialni.org
  • promowania konkursu w mediach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzję podjęte przez osoby trzecie na podstawie wyników niniejszego Konkursu.
Ewentualne zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2014 r.
Informację na temat Konkursu można uzyskać pod telefonem +48 34 325 10 33 lub adresem e-mail: pad@widzialni.org.

POLSKA AKADEMIA DOSTĘPNOŚCI - projekt realizowany przez Fundację Widzialni, dofinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach zadania publicznego: Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów.