Kwalifikacja kierowana jest do bardzo szerokiego grona odbiorców: przedstawicieli sektorów objętych obowiązkiem zapewnienia dostępności dokumentów takich jak sektor publiczny (administracja, podmioty realizujące zadania publiczne), sektor biznesowy, w tym przede wszystkim przedsiębiorstwa działające na rynkach regulowanych oraz objęte regulacjami związanymi z dyrektywą European Accessibility Act, a także sektor organizacji pozarządowych. Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowani pracownicy organizacji odpowiedzialni za komunikację, a także opracowywanie pism, decyzji, odpowiedzi, raportów, analiz, tworzenie dokumentów prawnych. Dodatkową grupą będą koordynatorzy dostępności wskazani w Programie Dostępność Plus, odpowiedzialni za wdrażanie dostępności w jednostkach sektora publicznego.

Osoba posiadająca kwalifikację będzie potrafiła tworzyć lub dostosować dokument cyfrowy zgodnie ze standardem dostępności cyfrowej WCAG, lokalizując i likwidując problemy z dostępnością. Będzie potrafiła również ocenić potrzeby i oczekiwania osób, do których kierowane są dokumenty cyfrowe.

Bardzo duże zapotrzebowanie rynkowe na kwalifikację oraz polskie i unijne wymagania prawne uzasadniają konieczność jej obecności w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, ponieważ będzie potwierdzać odpowiednie umiejętności osób tworzących i dostosowujących dostępne dokumenty cyfrowe. Aktualnie tematyka wdrażania standardu WCAG przy tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych nie jest włączana do programów nauczania.