Zapytanie ofertowe nr 3/NKWP/FW/2017 - usługa wynajmu pomieszczeń - w ramach Projektu NIEPEŁNOSPRAWNI –KOMPETENTNI W PRACY”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 r. w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs

1.   Zamawiający

Fundacja Widzialni

ul. Warszawska 53

42-202 Częstochowa

NIP: 9492129789

REGON: 241368957

KRS: 0000340787

2.   Opis zamawianej usługi

Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością (w tym dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością łazienką), preferowany parter (w przypadku piętra, konieczna winda) w lokalizacji dobrze skomunikowanej  (dojazd komunikacją miejską, międzymiastową, etc.) z możliwością korzystania z miejsc parkingowych (będących do dyspozycji właściciela budynku lub poza strefą płatnego parkowania) w bezpośredniej okolicy lokalu do przeprowadzenia zajęć indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy w ramach Projektu NIEPEŁNOSPRAWNI – KOMPETENTNI W PRACY, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 r. w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs na terenie realizacji projektu - woj. śląskiego w okresie od 11 września 2017 r. do max. 31 października 2018 r.

3.   Termin i miejsce realizacji zamówienia

  • Termin realizacji: od 11 września 2017 r. do 31 października 2018 r.
  • Miejsce realizacji zamówienia: teren całego województwa śląskiego, w miarę zapotrzebowania, w tym w szczególności: Katowice, Cieszyn, Rybnik, Tychy, Zabrze, Częstochowa, Bielsko-Biała.

4.   Dodatkowe

Oferent zapewni możliwość wynajmu na godziny, wg zapotrzebowania, na podstawie przesłanego harmonogramu planowanego wsparcia, w godz. 8.00-20.00 (7 dni w tygodniu)

5. Miejsce i termin składania ofert, sposób przygotowania oferty

Oferty (skany podpisanych dokumentów) należy przesyłać mailem na adres:

urszula@widzialni.org  z tytułem maila: oferta dotycząca zapytania 3/NKWP/FW/2017

Osobiście (oryginał oferty) w biurze Fundacji Widzialni:

ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa

do 11 września 2017 r.

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert dotyczących jednej lub kilku lokalizacji.

Oferta powinna zawierać całkowity koszt usługi za 1 godzinę zegarową. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją ww. usług świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie.

Formularz oferty powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Oferenta/ osób reprezentujących.

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione na stronie internetowej www.widzialni.org

6. Kryterium oceny ofert

Na ocenę składają się następujące elementy:

- Oferta została złożona w terminie

na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA

oraz

- ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi wynajmu pomieszczeń w budżecie projektu) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

Waga punktowa oferty cenowej: 100% – 100 pkt.

Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru:

Cena brutto oceny najniższej

--------------------------------------- x 100 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

 

Oferenci, którzy zaproponują cenę najniższą otrzymają największą liczbę punktów.

W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Na zakończenie procesu rekrutacji powstanie lista rankingowa.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Urszula Marcinkowska, tel. 604 221 306 dostępny pon.-pt. w godz. 16.00-17.00 lub mailowo:

urszula@widzialni.org.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Biuro Projektu ul. Józefowska 46 lok 7, 40-114 Katowice, tel. 882042781, slaskie@kontraktor.biz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Załącznik nr 1

 .......................................................

Imię i nazwisko oferenta

 .......................................................

Adres Oferenta

 ........................................................

tel., mail

Formularz Oferty

 

 

1. L.p.

 

2. Przedmiot zamówienia

 

3. Koszt całkowity wynajmu za godzinę zegarową

 

1

Usługa wynajmu pomieszczeń

 

 Oświadczam, iż zapoznałem/-łam się z treścią zapytania ofertowego nr 3/NKWP/FW/2017 oraz, że spełniam wszystkie zawarte w nim wymogi dotyczące oferenta.

Ponadto potwierdzam, że podana cena jednostkowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w zapytaniu.

Oferuję możliwość wynajęcia pomieszczeń na terenie woj. śląskiego, m.in. w miejscowościach: ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                        Podpis Oferenta

 

 oznakowanie partnerów projektu

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością(w tym dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością łazienką), preferowany parter (w przypadku piętra, konieczna winda) w lokalizacji dobrze skomunikowanej  (dojazd komunikacją miejską, międzymiastową, etc.) z możliwością korzystania z miejsc parkingowych (będących do dyspozycji właściciela budynku lub poza strefą płatnego parkowania) w bezpośredniej okolicy lokalu do przeprowadzenia zajęć indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy w ramach Projektu NIEPEŁNOSPRAWNI – KOMPETENTNI W PRACY, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 r. w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs na terenie realizacji projektu - woj. śląskiego w okresie od 11 września 2017 r. do max. 31 października 2018 r.